آسانای هاستا اوتاناسانا

در بسیاری از تمرینات یوگا و سیکل هایی چون سلام بر خورشید حرکت کشش دست یا هاستا اوتاناسانا استفاده می شود. پس لازم است که پرتوجویان هنگام تمرین با آگاهی به انجام این حرکت بپردازند. یاما یوگا در ادامه مقاله به معرفی این آسانا می پردازد: ... بیشتر بخوانید