بدن مادی

در بسیاری از دسته بندی ها اولین بدن ما، بدن مادی یا کالبد جسمانی می باشد. در این مقاله درباره این بدن و ارتباط آن با چاکرای ریشه صحبت می کنیم: ... بیشتر بخوانید