آسانای هاستا اوتاناسانا

در بسیاری از تمرینات یوگا و سیکل هایی چون سلام بر خورشید حرکت کشش دست یا هاستا اوتاناسانا استفاده می شود. پس لازم است که پرتوجویان هنگام تمرین با آگاهی به انجام این حرکت بپردازند. یاما یوگا در ادامه مقاله به معرفی این آسانا می پردازد: ... بیشتر بخوانید

تنفس یوگایی

تنفس کامل یوگی، تنفسی است که در یک دم و بازدم هر سه بخش تحتانی، میانی و قله شش ها پر و خالی می شود. در ادامه مقاله درباره تنفس یوگایی یا یوگیانه توضیح دادیم: ... بیشتر بخوانید